(7kB)


Urokliwe jeziora

Zobacz zdjęcia jezior z lotu ptaka i zastanów się, czy nie chciałbyś tam być, pływać i zwiedzać tej wspaniałej krainy. Przestrzeń dookoła, wiatr we włosach i woda. Poczucie wolności, piękna przyrody, oraz urokliwe miejsca, gdzie można poczuć ciszę i spokój. Jednocześnie możliwość miłego spędzenia czasu w gwarnych i rozśpiewanych portach i marinach.

(61kB)(77kB)(120kB)(49kB)(68kB)(40kB)(92kB)(64kB)(77kB)

Wzory poglądowe umowy czarterowej dla jachtów mazurskich i morskich

(oparte na przykładach jachtu Rodos 940 - "Absolut" i  jachtu "Bosse")


POGLĄDOWA UMOWA JACHTU ABSOLUT  / podobnie wyglądają umowy dla innych jachtów mazurskich /.

Umowa czarteru jachtu
Rodos 940 “Absolut” Nr rej. S 17

   Umowa czarteru jachtu zwana dalej Umową zawarta dnia 30.02.2029 r pomiędzy:

1. Właścicielem jachtu - Dariuszem Kwiatkowskim zamieszkałym w Rudzie Śląskiej 41-712  przy ulicy 
    Joanny 9/11, legitymującym się dowodem osobistym  CFM 030051    tel.  505 56 88 56

2.a PT  .................................................................................................................................................................................      

Nr dow.  osob.   
..............................    Numer  patentu     ..............................   Tel.   ...............................

Przedmiotem najmu jest jacht typu Rodos 940  Nr rej.  S 17

Z wyposażeniem wyszczególnionym w Protokole przekazania/przejęcia jachtu.

Jacht znajduje się na przystani  OW  Wodnik Ruciane Nida  Aleja Wczasów 13,
tam rozpoczyna się czarter jachtu i tam następuje zakończenie czarteru po zdaniu jachtu.

Czarter rozpocznie się dnia  30.02.2029  o godzinie 14:00.   
Czarterujący zwróci jacht dnia 
31.02.2029 do godziny 10:00

W wypadku wynajęcia jachtu bez masztu, zwrot łódki następuje do godziny 9:00.

Koszt najmu jachtu wynosi   XX xx XX    słownie / IKS iks IKS złotych /

Wpłacono zadatek w wysokości XXX  zł, resztę należności / XXX zł / należy wpłacić na to samo konto co zadatek do dnia / dwa miesiące przed terminem czarteru/  r. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie rozwiązuje niniejszą umowę bez wypowiedzenia.

Obowiązuje kaucja w wysokości 500 zł, która jest wpłacana przy przejmowaniu jachtu i zwracana po bezszkodowym zdaniu tego jachtu.
Informuję, że w TUiR WARTA S.A. udział własny / franszyza / w szkodzie wynosi 860 zł.
Udział ten pokrywa sprawca szkody, czyli osoba prowadząca jacht w momencie zdarzenia.

Gorąco zachęcam do posiadania  ubezpieczenia OC w życiu prywatnym, na okoliczność czarteru jachtów, ubezpieczenie takie zwolni prowadzącego jacht od konieczności pokrycia udziału własnego w szkodzie.
Proponuję wykupienie ubezpieczenia OC w życiu prywatnym które obejmuje czarter jachtów.


Przed podpisaniem protokółu zdania- przejęcia jachtu, należy zapoznać się z jego treścią.

Szczegóły przejęcia i zdania jachtu oraz odpowiedzialności za szkody wynikłe z winy czarterującego zawarte są w Regulaminie czarterów , który znajduje się na odwrotnej stronie niniejszej Umowy i z którym Czarterobiorca jest zobowiązany się zapoznać i go przestrzegać, co przyjmuje do wiadomości i potwierdza swoim podpisem.

 

             Czytelny podpis osoby czarterującej jacht                    Podpis właściciela jachtu

 

                                                                                                                                         

 

 
 
Niniejszą umowę należy podpisać i jeden z podpisanych egzemplarzy odesłać na adres:

Dariusz Kwiatkowski,  ul. Rybacka 3/3 12-220 Ruciane Nida albo w formacie PDF na e-mail : campari@wb.pl


Umowa czarteru jachtu - Regulamin czarteru.
Rodos 940 “Absolut” Nr rej. S 17

1.      Umowa czarteru staje się obowiązująca po opłaceniu przez Czarterującego całej kwoty za czarter jachtu wraz kaucją gwarancyjną określoną w Umowie.

2.      Armator zobowiązany jest do wydania Czarterującemu jachtu w stanie umożliwiającym  bezawaryjne i bezpieczne żeglowanie.

3.      Czarterujący w momencie odbioru jachtu musi okazać Umowę, uprawnienia do prowadzenia jachtu, dokument tożsamości  którego numer wpisany został w Umowie, dowód wpłaty należności za czarter.

4.      W wypadku niemożności wyczarterowania jachtu określonego w  Umowie z przyczyn zależnych od armatora zastrzega on sobie prawo do dostarczenia jachtu o podobnym standardzie i wyposażeniu w ciągu 24 godzin.

5.      W wypadku rezygnacji z najmu jachtu na dwa miesiące przed terminem rozpoczęcia czarteru, Czarterujący otrzyma zwrot wpłaconej zaliczki. Armator zwróci Czarterującemu opłatę za przerwę wynikłą w czarterze jeżeli jest ona spowodowana z winy armatora  i jeżeli trwa ona dłużej niż 24 godziny.

6.      Podczas czarteru Czarterujący zobowiązany jest do dbania o jacht i użytkowania go zgodnie z dobrze pojętą praktyką i etykietą żeglarską. Ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń, które znajdują się na wyposażeniu jachtu. Czarterujący odpowiada materialnie za stan  jachtu i jego wyposażenia.

7.      Armator nie zapewnia serwisu „na szlaku”, w wypadku powstania awarii należy skontaktować się z armatorem celem ustalenia sposobu i miejsca jej usunięcia. W wypadku uszkodzeń powstałych z winy Czarterującego ponosi on odpowiedzialność finansową za wynikłe szkody. Zobowiązany jest on do ich zgłoszenia armatorowi, pod rygorem poniesienia kosztów ekspresowej naprawy w wypadku braku wcześniejszego zgłoszenia awarii lub uszkodzenia jachtu.

8.      Armator zastrzega prawo wymiany elementów i urządzeń stanowiących wyposażenie jachtu, w razie ich awarii, na inny sprawny sprzęt lub urządzenia w miejsce uszkodzonych / przykład: silnik, lodówka, ogrzewanie itp. /.

9.      Czarterujący nie może podnajmować najmowanego jachtu, brać udziału w regatach na najmowanym jachcie oraz wprowadzać zwierząt na jacht bez zgody armatora.

10.  Jacht należy zdać w miejscu i terminie określonym w Umowie. W przypadku spóźnienia Czarterujący jest zobowiązany do pokrycia opłaty za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w wysokości 30 zł. W wypadku przekroczenia terminu zwrotu jachtu powyżej 8 godzin Czarterujący zostanie obciążony karną odpłatnością w wysokości 300% dziennego czarteru, podobna opłata obowiązuje za każdy rozpoczęty dzień przekroczenia.

11.  Wynajęcie i zdanie jachtu następuje na podstawie Protokołu przekazania/przejęcia jachtu w którym wymieniony jest cały sprzęt znajdujący się na jachcie oraz stan jachtu. Protokół ten jest sporządzany w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach. Przy przejęciu jachtu Czarterujący powinien sprawdzić sprzęt wymieniony w Protokole przekazania/przejęcia  jachtu i podpisać własnoręcznie jego stan i ilość .Protokół ten będzie stanowił podstawę do oceny stanu jachtu i sprzętu przy jego zdawaniu. Za braki i uszkodzenia ujawnione po podpisaniu Protokołu przekazania/przejęcia jachtu odpowiada Czarterujący i zobowiązany jest do ich usunięcia lub pokrycia strat wg cen określonych w Protokole. Brak Protokołu przekazania/przejęcia jachtu po zakończonym czarterze obciąży Czarterującego wszelkimi stwierdzonymi brakami i uszkodzeniami.

12.  Czarterujący zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcjami używania sprzętu, a w razie ich braku, używać sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i zdrowym rozsądkiem.

13.  Szczególnie dokładnie należy zapoznać się z trybem  postępowania w przypadku kolizji lub kradzieży. Zaniechanie lub błędne postępowanie w przypadku kolizji lub kradzieży może doprowadzić do utraty odszkodowania. W takim wypadku wynikłe straty pokrywa Czarterujący jacht.

14.  Kaucja zostanie zwrócona Czarterującemu po bezszkodowym zdaniu jachtu. W innym razie z kaucji zostanie odliczona suma strat jakie spowodował Czarterujący. W wypadku braku wyceny szkód, armator wstrzymuje zwrot kaucji do czasu wyceny szkód  (wycena przez rzeczoznawcę na koszt Czarterobiorcy).

15.  Z uwagi na fakt że jacht bardzo często wychodzi w czarter tego samego dnia którego wrócił z poprzedniego czarterujący ma obowiązek naładować akumulator / akumulatory i zwrócić je z napięciem minimum 12,5 V.
 Akumulator rozładowany poniżej 11,5 V będzie obciążony opłatą 100 zł, a poniżej 10V opłatą 200 zł.

16.  Czarterujący zobowiązany jest zwrócić jacht wysprzątany, gotowy do następnego rejsu, lub pokryć koszty sprzątania jachtu (w wysokości 150 zł ).

17.  Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej. Strony zobowiązują się do rozwiązywania sporów polubownie, a w braku polubownego załatwienia sprawy rozstrzygnie ją Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej.

18.  Umowa z Regulaminem czarteru oraz Protokół przekazania/przejęcia jachtu są sporządzane w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach i w takiej formie podpisane przez każdą ze stron.

 

  


POGLĄDOWA UMOWA JACHTU BOSSE.


      Umowa wynajęcia jachtu
Bostrom 31 Bosse

   Umowa wynajmu jachtu, zwana dalej Umową, zawarta dnia xx.01.2025 r. pomiędzy:

1. Właścicielem jachtu - Tu w orginale znajują się dane właściciela jachtu

2.  a PT             Dane osoby czarterującej  jacht/

Nr dow.  osob.  .........................................  Numer  patentu  .................................Tel. ..................

Przedmiotem najmu jest prywatny jacht typu Bostrom 31 „ Bosse” nr rej POL 12679
Z wyposażeniem wyszczególnionym w Protokole przekazania/przejęcia jachtu.

Jacht znajduje w Marinie Kamień Pomorski,  Aleja Mistrzów Żeglarstwa 2 72-400 Kamień Pomorski. Tam rozpoczyna się i kończy wynajem jachtu i tam następuje jego zdanie.

Wynajem rozpocznie się dnia xx.04.2022  od godziny 14:00.   
Wynajmujący zwróci jacht dnia  xx.05.2022  do godziny 10:00

Koszt najmu jachtu wynosi   xxxx zł  /słownie – xxxxxx złotych/.

Wpłacono zadatek w wysokości xxx zł. resztę należności należy wpłacić na to samo konto co zaliczkę najpóźniej do dnia xx.02.2022 r. Nieopłacenie reszty należności w wyznaczonym terminie powoduje natychmiastowe rozwiązanie umowy najmu jachtu.

Obowiązuje kaucja gwarancyjna w wysokości 1000 zł, która jest zwracana po bezszkodowym zdaniu jachtu potwierdzonym protokołem.

Jacht jest wyposażony w mapy Bałtyku zachodniego poczynając od południowo wschodniej Danii poprzez południową Szwecję, niemiecką Rugię aż po Szczecin na południu i Koszalin na wschodzie.

Zakres map elektronicznych znajdujących się na jachcie można obejrzeć na stronie http://campari.wb.pl/bosse_techniczna.html

Akweny objęte tymi mapami uznawane są za standardowe akweny do pływania jachtem Bosse.

Szczegóły przejęcia i zdania jachtu oraz odpowiedzialności za szkody wynikłe z winy wynajmującego zawarte są w Regulaminie wynajmu , który znajduje się na odwrotnej stronie niniejszej Umowy i który Czarterobiorca jest zobowiązany znać i przestrzegać, co potwierdza własnoręcznym podpisem.

 

         Czytelny podpis osoby wynajmującej jacht                                        Podpis właściciela jachtu

                                                                                                                   

  

Niniejszą umowę należy przeczytać, czytelnie podpisać i jeden z podpisanych egzemplarzy odesłać na adres:

Dariusz Kwiatkowski,  ul. Rybacka 3/3 12-220 Ruciane Nida
lub w formacie PDF na adres; campari@wb.pl

Umowa wynajmu jachtu - Regulamin wynajmu.
Bostrom 31 „Bosse”
.

1.       Umowa wynajmu staje się obowiązująca po opłaceniu przez Wynajmującego całej kwoty za czarter jachtu wraz z kaucją gwarancyjną określoną w Umowie.

2.       Armator zobowiązany jest do wydania Wynajmującemu jachtu w stanie umożliwiającym bezawaryjne i bezpieczne żeglowanie. Jacht jest jachtem prywatnym, nie posiada karty bezpieczeństwa, ale jest wyposażony w środki bezpieczeństwa oraz przyrządy i urządzenia pozwalające na bezpieczne pływanie po akwenie standardowym. Jacht posiada ubezpieczenie OC, dodatkowe ubezpieczenia są w gestii Wynajmujących.

3.       Wynajmujący w momencie odbioru jachtu musi okazać Umowę, uprawnienia do prowadzenia jachtu, dokument tożsamości  który widnieje w Umowie. Jeżeli trasa rejsu wykracza poza standardowe akweny, Wynajmujący we własnym zakresie przygotowuje mapy morskie i inne niezbędne pomoce na rejon planowanego rejsu.

4.       W wypadku rezygnacji z najmu jachtu na trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia wynajmu, Wynajmujący otrzyma zwrot wpłaconej zaliczki, w innym wypadku zaliczka zostanie zwrócona gdy uda się sprzedać zarezerwowany termin innej osobie. Armator zwróci Wynajmującemu opłatę za przerwę wynikłą w czarterze jeżeli jest ona spowodowana z winy armatora  i jeżeli trwa ona dłużej niż 24 godziny.

5.       Wynajmujący zobowiązany jest do dbania o wynajęty jacht i użytkowania go zgodnie z dobrze pojętą praktyką i etykietą żeglarską. Ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń, które znajdują się na jachcie. Wynajmujący zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcjami używania sprzętu, a w razie ich braku, używać sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i zdrowym rozsądkiem. Wynajmujący odpowiada materialnie za stan  powierzonego mu jachtu i jego wyposażenia.

6.       W wypadku powstania awarii należy skontaktować się z armatorem celem ustalenia sposobu i miejsca jej usunięcia. W wypadku uszkodzeń powstałych z winy Wynajmującego ponosi on odpowiedzialność finansową za wynikłe szkody. Zobowiązany jest on do ich zgłoszenia armatorowi, pod rygorem poniesienia kosztów ekspresowej naprawy w wypadku braku wcześniejszego zgłoszenia awarii czy uszkodzenia jachtu.
Armator, ze zrozumiałych względów, nie zapewnia serwisu na szlaku co Wynajmujący powinien wiedzieć brać pod uwagę przy planowaniu swojego rejsu.

7.       Osoba pełniąca na jachcie rolę Kapitana jest zobowiązana zapewnić taki stan załogi, aby na jachcie była osoba lub osoby posiadające wiedzę i uprawnienia żeglarskie konieczne do bezpiecznego odbycia planowanego rejsu i ewentualnego pełnienia funkcji oficerskich. Nie spełnienie powyższych wymagań powoduje rozwiązanie niniejszej umowy. Wynajmujący nie może podnajmować najmowanego jachtu, brać udziału w regatach lub szkoleniach na najmowanym jachcie oraz wprowadzać zwierząt na jacht bez zgody armatora. (zapewnienie dodatkowego ubezpieczenia jachtu i załogi na czas trwania regat lub szkoleń  należy do Wynajmującego).

8.       Jacht należy zdać w miejscu i terminie określonym w Umowie. W przypadku spóźnienia Wynajmujący jest zobowiązany do pokrycia karnej opłaty za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w wysokości 50 zł.
W wypadku przekroczenia terminu zwrotu jachtu powyżej 8 godzin Wynajmujący zostanie obciążony karną odpłatnością w wys. 300% dziennego najmu. Taka sama opłata obowiązuje za każdą kolejną rozpoczętą dobę.

9.       Wynajęcie i zdanie jachtu następuje na podstawie Protokołu przekazania/przejęcia jachtu w którym wymieniony jest cały sprzęt znajdujący się na jachcie oraz stan jachtu. Protokół ten jest sporządzany w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach. Przy przejęciu jachtu Wynajmujący powinien sprawdzić sprzęt wymieniony w Protokole i podpisać własnoręcznie jego stan i ilość .Protokół ten będzie stanowił podstawę do oceny stanu jachtu i sprzętu przy jego zdawaniu. Za braki i uszkodzenia ujawnione po podpisaniu Protokołu odpowiada Wynajmujący i zobowiązany jest do ich usunięcia lub pokrycia strat. Brak Protokołu po zakończonym czarterze obciąży Wynajmującego wszelkimi brakami i uszkodzeniami.

10.    Szczególnie uważnie należy postępować w przypadku kolizji. Zaniechanie lub błędne postępowanie w takich przypadkach może doprowadzić do utraty ubezpieczenia. W takim wypadku wynikłe straty pokrywa wynajmujący jacht.

11.    Kaucja zostanie zwrócona Wynajmującemu po bezszkodowym zdaniu jachtu. W innym razie z kaucji zostanie odliczona suma strat, jakie spowodował Wynajmujący. W wypadku braku wyceny szkód, armator wstrzymuje zwrot kaucji do czasu wyceny szkód (wycena przez rzeczoznawcę na koszt Czarterobiorcy).

12.    Wynajmujący zobowiązany jest zwrócić jacht w wyznaczonym terminie, gotowy do następnego rejsu.
Jacht powinien mieć pełne zbiorniki: paliwa i wody oraz naładowane akumulatory.
Wynajmujący powinien zwrócić jacht wysprzątany lub pokryć koszty jego sprzątania w wysokości 200 zł.

13.    Armator nie ponosi odpowiedzialności za warunki pogodowe i wodne panujące na Zatoce Pomorskiej i Zalewie Kamieńskim oraz przerwy w żegludze jakie takimi warunkami mogą być spowodowane.

14.    Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej. Strony zobowiązują się do rozwiązywania sporów polubownie, a w braku polubownego załatwienia sprawy rozstrzygnie ją Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej.

15.    Umowa z Regulaminem wynajmu oraz Protokół przekazania/przejęcia jachtu są sporządzane w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach i w takiej formie podpisane przez każdą ze stron.

 

Protokół przekazania jachtu sporządzany jest na kei w Ruciane Nida lub Kamieniu Pomorskim dla każdego z jachtów indywidualnie przez osobę przekazującą jacht.

 


Przykładowy Protokół przekazania/przejęcia jachtu.

Przykład jachtu sześcioosobowego.

Protokół sporządzony  do Umowy czarteru PT……………......….……………………….............................................

 

 1.       Stan techniczny jachtu..........................steru ....................  takielunku .........................żagli .........................…....

2.       Silnik pomocniczy firmy .............................................................. nr fabryczny .......................................................

3.       Środki ratunkowe – kamizelki 5 szt. koło ratunkowe, gaśnica proszkowa 1szt, apteczka.

4.       Żagle – grot i fok na sztywnym sztagu, bramka + talia do kładzenia masztu, odbijacze 5 szt.

5.       Talia grota, 2 kotwice z liną, 2 cumy, tent na bom, 2 pagaje bosak, korba do kabestanu.

6.       Akumulator, układ ładujący akumulator,  przedłużacz, radio.

Wyposażenie kambuzowe :

Garnki .......... szt. patelnia .........pokrywek, cedzak, deska do krojenia, korkociąg, otwieracz do konserw, nabierka, przeciskacz do ziemniaków, noże kuchenne ......... szt., półmisek mały, półmisek duży,  miska, czajnik, butla gazowa..............

Zastawa: talerze głębokie 6 szt. talerze płytkie 6 szt. kubeczki 6 szt.,.

Sztućce: widelce, łyżki, noże, łyżeczki - po 6 szt., pojemnik na sztućce.

 
Inne wyposażenie: WC chemiczne, koc, zmiatek z szufelką, saperka, szczotka do szorowania, kanister na wodę, kanister na paliwo z lejkiem, stolik kokpitowy.

 

W związku z faktem, że jachty często wychodzą w rejs tego samego dnia w którym wróciły z poprzedniego rejsu, zwracam się do Was, Szanowni Czarterowicze, o ładowanie akumulatorów co 2 – 3 dni, a zwłaszcza o dobre naładowanie akumulatora (ów) na koniec rejsu, tak aby następny czarterujący miał w pełni sprawny akumulator. Nie naładowanie akumulatora będzie obciążane kwotą 30 zł. Nadmierne rozładowanie akumulatorów to koszt 100 zł przy napięciu 10,5 Volta i  200 zł poniżej 10,5 Volta. Rozładowany akumulator ulega trwałemu uszkodzeniu.Nie stosować agregatów prądotwórczych bez uzgodnienia tego z armatorem, bo potrafią zniszczyć ładowarkę.Gdy jacht jest  podłączony do napięcia 230 V trzeba zachować szczególną ostrożność, to napięcie potrafi zabić człowieka.

W razie zgubienia lub zniszczenia sprzętu stanowiącego wyposażenie jachtu z kaucji zostanie odjęta kwota  na pokrycie straty.
Zdanie jachtu po czarterze w godzinach od 10 do 11, przy pływaniu bez masztu zadnie jachtu do godz. 9:00.

Proszę o dokładne posprzątanie jachtu, sprzątanie jachtu za Klienta kosztuje 150 zł.

Żeglarzu - Zostaw jacht takim, jakim chciałbyś go zastać.

 

Inne wyposażenie................................................................................................................................................

 

Uwagi dotyczące stanu i wyposażenia jachtu:..................................................................................................…..

 

Kwituję pobranie kaucji w wysokości ....................................Słownie złotych ...............................................................


Parkowanie samochodu / ów   ..............  Cena za dobę  ............. Ilość dni ...............  RAZEM  .....................................

 

 

Podpis osoby przekazującej jacht                                                                   Podpis osoby przejmującej jacht

  

 

    ...................................................................                                          ..........................................................

 

 

 


Ciekawe adresy:


.