INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą
Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez firmę
AnDar Czarter jachtów z siedzibą w Rudzie Śląskiej  Pani/Pana danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r.
aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych
osobowych przez Firmę AnDar Czarter jachtów.

1.                  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Andar Czarter jachtów z   
siedzibą w  Rudzie Śląskiej pod adresem ul. Smoluchowskiego 25 dane kontaktowe:
numer telefonu: +  48 505 568 856 adres email: campari@wb.pl  NIP 641 148 70 01

2.                  Firma Andar przetwarza Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu świadczenia usług     
wynikających z bieżącej  działalności związanej z wynajęciem jachtu lub jachtów.    

3.                  W związku z przetwarzaniem przez Firmę AnDar Pani/Pana danych osobowych,        
przysługuje Pani/ Panu: 

·     prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

·        prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

·        prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

·        prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art.18 Rozporządzenia;

·        prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia

·     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21

4.                  W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 
ust.1 lit. a) b) c) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.                  W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez firmę AnDar Czarter jachtów Pani/Pana danych 
osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych lub
cofnięcia zgody na przetwarzanie będzie niemożność przesyłania korespondencji oraz brak
możliwości korzystania z świadczenia usług wynikających z bieżącej działalności firmy AnDar.